Mizmonazereh
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

نقش گروهها و احزاب دیگر

1
شروع کننده موضوع

آیا گروه دولت برای ایران سایر دستجات و احزاب سیاسی را به رسمیت میشناسد؟‌ و آیا آماده برقراری ارتباط یا همکاری با آنها هست؟

1 پاسخ
0

همان طور که از چارچوب گذار بر می آید، اساسا این گروه برای ایجاد گفتگوی هم افزا بین نیروهای سیاسی به وجود آمده و برای این گفتگو هیچ پیش شرطی وجود ندارد.