پایه‌های آزادی‌خواهی و دموکراسی

مقاومت مدنی

مقاومت مدنی هنوز در ایران امتحان نشده است. مقاومت مدنی یعنی اقدام غیرخشونت‌آمیز عده زیادی از مردم به انجام کاری...

معمای بیانیه خاتمی

معمای بیانیه خاتمی

با شکست اصلاحات دو جبهه اصلی در گذار به دموکراسی وجود دارد:مشروطه خواهان: که هدفشان حاکمیت قطعی مردم است مشروط...