برچسب: ایران

نقشه راه یک رویا

نقشه راه یک رویا

«چارچوب فرایند گذار» و «اجرای عدالت» دو بخش ابتدایی منتشر شده تحت عنوان نقشه راه یک رویا هستند. چگونگی رسیدن ...